Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Licitacións

A Mesa de Contratación do Instituto para a Reestruturación da Minaría do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras, a través desta páxina, ofrece información dos expedientes de contratación que existan, en cada momento, en fase de licitación, proporcionando o texto dos pregos de cláusulas administrativas e, se é o caso, prescricións técnicas así como extracto do anuncio de licitación no BOE ou DOUE.

Esta información ofrécese de forma complementaria á que se pode obter, na Secretaría Xeral do Instituto (Paseo de la Castellana, 160, planta 7ª - Dpcho. 60.- 28046 Madrid), ata o día de finalización do prazo de presentación de ofertas de cada expediente, prevalecendo, en caso de discrepancia, a documentación proporcionada polo Servizo de Información.

Teléfono de consulta: 91.349.76.13

Perfil do Contratante

  • Axuda Acceso Perfil do Contratante
  • html
  • pdf