Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Axudas a Proxectos Empresariais

Denominación da axuda

Axudas para proxectos empresariais xeradores de emprego nas comarcas mineiras.

Obxecto

Promover a localización de proxectos de investimento empresarial nas zonas da minaría do carbón e o seu ámbito co fin último de xerar actividades económicas alternativas á minaría do carbón.

Descrición

Os plans de reestruturación da minaría do carbón supoñen, en moitos casos, o peche de unidades de produción, así como un custo social de perdas de postos de traballo en determinadas rexións, facendo necesario un apoio claro á xeración de emprego mediante actividades alternativas ás empresas mineiras.

A histórica dependencia do carbón das comarcas mineiras, a continuada situación de crise, así como as sucesivas reconversións, fai imprescindible unha política de reactivación de rexións desfavorecidas, como son as comarcas mineiras do carbón, mediante o apoio ao investimento.

As axudas que se promovan para este fin terán a condición de axudas de finalidade rexional.

As devanditas axudas impulsarán a ampliación e diversificación das actividades económicas das empresas xa situadas nas comarcas mineiras e apoiarán a creación de novos establecementos para o desenvolvemento alternativo destas, dentro da estratexia de desenvolvemento rexional.

Así mesmo, o réxime de axudas permite priorizar entre os proxectos de investimento en función do seu interese para a zona en que se vaian desenvolver, de forma que poidan destinarse maiores recursos a aquelas que necesiten un maior impulso no seu proceso de reactivación económica alternativa á minaría do carbón.

Beneficiarios

As persoas físicas ou xurídicas, privadas ou públicas, con personalidade xurídica, así como agrupacións integradas por elas, as comunidades de bens, os traballadores autónomos e calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos e actividades que se encontren na situación que motive a concesión da subvención.

Normativa aplicable

Impresos de solicitude

Información

TEL: (034) 913 497 453
proyirmc@mityc.es