Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Axudas por Vale do Carbón

Denominación da axuda

Axudas por cargas herdadas do pasado. Vale do carbón.

Obxecto

Financiar as axudas por cargas excepcionais herdadas do pasado que se deriven de procesos de reestruturación e racionalización substituíndo a subministración gratuíta de carbón aos traballadores prexubilados e viúvos ou viúvas destes, por un importe a percibir, dunha soa vez.

Descrición

O regulamento comunitario, permite aos Estados membros asumir os custos que, para as empresas mineiras, supoñen as cargas excepcionais herdadas do pasado non relacionadas coa produción corrente (vale do carbón) ou que se derivan dos procesos de reestruturación e racionalización da industria do carbón.

Na aplicación destes plans e como parte dos custos que destes se derivan, as empresas mineiras deberán cumprir os compromisos adquiridos cos traballadores respecto da histórica subministración gratuíta do carbón.

A axuda solicitarana as empresas para todos aqueles traballadores que se acollan ao sistema de prexubilación e cumpran os requisitos esixidos para a devandita concesión.

O Instituto aboará, ademais do cobramento anual por este concepto durante o período de prexubilación, unha cantidade por unha soa vez.

Esta cantidade obterase tras a aplicación de determinados parámetros que quedan recollidos na norma reguladora destas axudas.

Beneficiarios

As empresas mineiras privadas que teñan ou tivesen axudas destinadas a cubrir perdas da produción corrente.

Normativa aplicable

Información

TEL: (034) 913 497 448
reestructuracionirmc@minetad.es